Uspjeh svakog projekta ovisi o kontroli dinamike događanja.